Hàng năm, các cơ quan bảo hiểm xã hội cần làm nhiệm vụ lập dự toán thu, chi chế độ và chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hằng năm và kế hoạch tài chính. Vậy theo những quy định hiện hành của luật bhxh, thì quy trình này được thực hiện ra sao?

Bài viết này sẽ trình bài cho bạn đọc rõ quy trình lập dự toán thu, chi chế độ và chi phí BHXH, BHTN, BHYT và kế hoạch tài chính.

1. Căn cứ lập dự toán thu, chi BHXH, BHTN, BHYT hằng năm và kế hoạch tài chính

– Tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chế độ, chính sách chủ yếu và dự toán được giao năm hiện hành

– Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Ngành, lĩnh vực, đơn vị; kế hoạch đầu tư công trung hạn của đơn vị

– Quy định hiện hành và định hướng sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy định pháp luật về tài chính – NSNN do các cơ quan có thẩm quyền ban hành trong 03 năm kế hoạch;

– Dự báo các chỉ tiêu kinh tế – xã hội có ảnh hưởng đến việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian 03 năm kế hoạch;

– Chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền về lập kế hoạch tài chính – NSNN trong thời gian 03 năm kế hoạch; văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam;

– Số kiểm tra dự toán thu, chi do BHXH Việt Nam thông báo cho các đơn vị, số kiểm tra do BHXH tỉnh thông báo cho BHXH huyện.

2. Quy trình lập dự toán thu, chi chế độ và chi phí BHXH, BHTN, BHYT và kế hoạch tài chính

Lập dự toán thu, chi chế độ và chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hằng năm và kế hoạch tài chính quy định tại Điều 7 Quyết định 2468/QĐ-BHXH năm 2019, cụ thể như sau:

– BHXH Việt Nam 

Chức năng phân quyền khi sử dụng hóa đơn điện tử 

Nguyên nhân xảy ra lỗi không chọn được tệp tờ khai thuedientu

Căn cứ vào các văn bản quy định về xây dựng kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch; ban hành văn bản hướng dẫn và thông báo số kiểm tra về dự toán thu, chi năm kế hoạch và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm, cụ thể:

+ Trước ngày 05 tháng 6 hằng năm, Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Tài chính – Kế toán xây dựng nội dung hướng dẫn lập dự toán thu, chi, số kiểm tra dự toán thu, chi năm kế hoạch và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm thuộc lĩnh vực quản lý theo mẫu biểu tại Điều 17 Quy trình này, trình Lãnh đạo Ngành phụ trách phê duyệt; gửi Vụ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan.

+ Trước ngày 10 tháng 6 hằng năm, Vụ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành văn bản hướng dẫn lập dự toán thu, chi và thông báo số kiểm tra dự toán thu, chi năm kế hoạch và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm theo mẫu biểu tại Điều 17 Quy trình này cho BHXH tỉnh, Văn phòng BHXH Việt Nam, đơn vị sự nghiệp, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân, Cơ quan, tổ chức thuộc ngành lao động – thương binh và xã hội.nói

– BHXH tỉnh

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn lập dự toán và thông báo số kiểm tra dự toán thu, chi năm kế hoạch của BHXH Việt Nam, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn và thông báo số kiểm tra về dự toán thu, chi năm kế hoạch cho BHXH huyện trước ngày 15 tháng 6 hằng năm, cụ thể:

+ Trước ngày 12 tháng 6 hằng năm, Phòng Quản lý Thu, Phòng Giám định BHYT, Phòng chế độ BHXH chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan dự kiến số kiểm tra dự toán thu, chi năm kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý theo mẫu biểu tại Điều 17 Quy trình này; xây dựng nội dung hướng dẫn lập dự toán thu, chi thuộc lĩnh vực quản lý và trình Lãnh đạo phụ trách phê duyệt; gửi Phòng Kế hoạch – Tài chính và các phòng nghiệp vụ liên quan.

+ Trước ngày 15 tháng 6 hằng năm, Phòng Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ dự kiến số kiểm tra về chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổng hợp, trình Giám đốc BHXH tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn lập dự toán thu, chi và thông báo số kiểm tra dự toán thu, chi năm kế hoạch theo mẫu biểu tại Điều 17 Quy trình này cho BHXH huyện.

 

August 31, 2020

Leave a Reply